Tel No. (0278) 2515646 (A.O), (0278) 2519981 (Chairman)

ID Title Date Download Link
1 ૬ થી ૮ એકતરફી જિલ્લાફેર યાદી-સામાજિક વિજ્ઞાન 19-11-2022 13:56:01
2 ૬ થી ૮ એકતરફી જિલ્લાફેર યાદી-ભાષા 19-11-2022 13:55:31
3 ૬ થી ૮ એકતરફી જિલ્લાફેર યાદી-ગણિત વિજ્ઞાન 19-11-2022 13:54:43
4 ૬ થી ૮ અગ્રતા જિલ્લાફેર યાદી-સામાજિક વિજ્ઞાન 19-11-2022 13:53:58
5 ૬ થી ૮ અગ્રતા જિલ્લાફેર યાદી-ભાષા 19-11-2022 13:53:15
6 ૬ થી ૮ અગ્રતા જિલ્લાફેર યાદી-ગણિત વિજ્ઞાન 19-11-2022 13:52:29
7 ૧ થી ૫ એકતરફી જિલ્લાફેર યાદી 19-11-2022 13:51:26
8 ૧ થી ૫ અગ્રતા જિલ્લાફેર યાદી 19-11-2022 13:50:38
9 જીલ્લા ફેરબદલી પ્રોવિઝનલ શ્રેયાનતા યાદી 19-11-2022 13:45:41
10 નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ ભાવનગરની શાળાઓમાં ધોરણ-૧ માં પ્રવેશ મેળવેલ બાળકો માટે શૈક્ષિણીક કીટ ખરીદી ટેન્ડર બાબત 04-10-2022 15:00:40