Tel No. (0278) 2515646 (A.O), (0278) 2519981 (Chairman)

નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 ગોષ્ઠી પ્રશ્નાવલી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ ભાવનગર આયોજિત એકંદર કસોટી આપ આ કસોટી તા.28-09-2020 ના રોજ સવારે 11:00 કલાક થી 12:00 સુધી આપી શકાશે

Card image cap

Date 19-09-2020 21:36:02

View More →

નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 ગોષ્ઠી પ્રશ્નાવલી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ ભાવનગર આયોજિત કસોટી- 3

Card image cap

Date 19-09-2020 21:36:02

View More →

નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 ગોષ્ઠી પ્રશ્નાવલી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ ભાવનગર આયોજિત કસોટી- 2

Card image cap

Date 19-09-2020 21:36:02

View More →

નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 ગોષ્ઠી પ્રશ્નાવલી પૂરક કસોટી

Card image cap

Date 19-09-2020 21:33:30

View More →

નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 ગોષ્ઠી પ્રશ્નાવલી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ ભાવનગર આયોજિત કસોટી 1

Card image cap

Date 13-09-2020 00:32:15

View More →